Zamówienia publiczne

06.12.2022r. Obsługa i pielęgnacja boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej

Zaproszenie do składania oferty na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złoty

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę i pielęgnację boiska w Wiślicy przy ul. Stadionowej.

 1. Opis przedmiotu usługi

Ogólna obsługa i konserwacja boiska będzie polegać na:

 • systematycznym koszeniu boiska,
 • utrzymaniu ładu i porządku na płycie boiska i wokół niego,
 • naprawie płyty boiska po treningach i meczach,
 • nawożeniu boiska nawozami sztucznymi dostarczonymi przez Zamawiającego,
 • wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych murawy boiska,
 • naprawie sprzętów i wyposażenia.

Obsługa meczy i treningów

 • przygotowanie boiska do rozgrywania meczy (malowanie linii, założenie siatek na bramki) zgodnie z terminarzem rozgrywek,
 • obsługa meczy piłkarskich (otwarcie terenu boiska, szatni, sprzątanie szatni), nadzór nad boiskiem, zamknięcie boiska i wyłączenie oświetlenia po zakończonych treningach i rozgrywkach,

W celu koszenia trawy na boisku oraz terenów przyległych Wykonawca będzie korzystać z własnego sprzętu (kosiarki). Koszt paliwa do kosiarki pokryje Wykonawca.

Wywóz i utylizacja odpadów biologicznych powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści) - we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

 • niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,
 • niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,
 • składający ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie,
 • oferta za realizację zadania, powinna zawierać:

w zakresie ogólnej obsługi i konserwacji boiska

 • miesięczną cenę ryczałtową (netto),

w zakresie obsługi meczy i treningów

 • koszt obsługi 1 meczu i koszt obsługi 1 treningu,
 • Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem,
 • ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5.Termin złożenia oferty: do dnia 28.12.2022r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

7.Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113

06.12.2022r. Konserwacja dźwigu osobowego

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza  kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do złożenia oferty cenowej (rozeznanie rynku) na konserwację dźwigu osobowego.

 1. Opis zamówienia usługi

Przedmiotem oferty są przeglądy konserwacyjno-naprawcze dźwigu osobowego (wyprodukowanego przez firmę PUHP „Pilawa” w Kołobrzegu - 3 przystanki, 3 dojścia, udźwig 630 kg) w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A, zgodnie z Instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi i warunki konserwacji,

b) pisemną ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl,

c) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

e) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

 4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 5. Termin złożenia oferty: do dnia 20.12.2022r.

 6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Matlak Jolanta – tel. 33 853 18 20 wew.113.

06.12.2022r. Dostarczanie środków do uzdatniania wody basenowej

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 

W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na zaopatrywanie w środki do uzdatniania wody.

I.  Opis przedmiotu oferty:

Przedmiotem oferty jest dostarczanie niżej wymienionych produktów:

Lp.

Nazwa środka

Szacunkowe roczne zużycie

1.

Środek do ciągłej dezynfekcji wody basenowej zawierający ok. 15% aktywnego chloru – płynny

17500 kg

2.

Środek do obniżania pH wody zawierający ok. 50% kwasu siarkowego - płynny

1300 kg

3.

Środek do koagulacji (chlorek wodorotlenku glinu) - płynny

3300 kg

4.

Środek do zwalczania alg, grzybów i bakterii w wodzie basenowej

210 kg

Na wymienione środki chemiczne wymagany jest Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz karty charakterystyki. Realizacja dostawy w ciągu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia zamówienia, własnym środkiem transportu na koszt Dostawcy. Pojemniki na środki do uzdatniania wody winny być szczelnie zamknięte i właściwie oznaczone. Przy każdej kolejnej dostawie Dostawca odbiera puste pojemniki po środkach.

II.Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

II.I Informacja o ofercie:

 1. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową (netto) za 1 kg wraz z wyszczególnieniem proponowanych środków chemicznych.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 4. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.
 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 6. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu Krytej Pływalni „Delfin” z użytkowania.
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.

IV.  Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V.  Termin złożenia oferty: do 28.12.2022r. do godziny 15:00.

VI. Przegląd złożonych ofert nastąpi 29.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

06.12.2022r. Wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pobór próbek i wykonywanie badań mikrobiologicznych i parametrów fizykochemicznych wody basenowej w Krytej Pływalni „Delfin”, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A (trzy niecki basenowe oraz prysznice), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

II. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

III. Informacja o ofercie:

 1. Na usługi będące przedmiotem oferty Laboratorium musi posiadać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie każdego badania odpowiadającemu metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1230) zwanego dalej rozporządzeniem.
 2. Laboratorium będzie samodzielnie pobierać próbki wody basenowej do badania, w miejscach ustalonych z Zamawiającym.
 3. Wykonawca, w razie konieczności będzie pobierał próbki wody poza ustalonym harmonogramem, w tym również w dni ustawowo wolne od pracy – soboty, niedziele
  i święta (czas reakcji na pobranie próbek wody od chwili zgłoszenia - do 24 h). Badania wykraczające poza zakres ilościowy przedstawiony w załączniku nr 1, rozliczane będą w oparciu o ceny określone w złożonej ofercie.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania.
 5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać e-mailem na adres so@basendelfin.pl.
 6. Oferta powinna być wykonana w formie pisemnej i zawierać co najmniej podane niżej dane:
 • dane oferenta,
 • nazwę przedmiotu zamówienia,
 • datę sporządzenia oferty,
 • odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • cenę ofertową za realizację zadania, zawierającą:

- cenę jednostkową każdego badania,

- koszty dodatkowe potrzebne do realizacji zadania (np. koszty materiałów, dojazdów, transportu próbek itp.),

- cenę całkowitą wykonania zadania.

W cenie całkowitej wykonania zadania należy podać wartość netto i podatek VAT. Oferent nie zobowiązany do naliczania podatku VAT powinien przedstawić , oświadczenie o braku takiego zobowiązania.

7. Minimalną przewidywaną ilość badań oraz częstotliwości i terminy pobierania próbek przedstawiono w Załączniku nr 1.

8. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywane badania.

9. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

10. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11.Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

12.Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert.

13. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.

IV. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

V. Termin złożenia oferty: do 20.12.2022r. do godziny 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

VII. Dodatkowych informacji udziela: Jolanta Matlak tel. 33 8531820 wew. 113.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1

06.12.2022r. Służba w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

Zaproszenie do składania ofert na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

 W ramach rozeznania rynku Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do przesłania oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi polegającej na wykonywaniu zadań służby w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz ochrony przeciwpożarowej (p. poż.)

 1. Opis przedmiotu usługi

Przedmiotem usługi jest:

 • wykonywanie zadań należących do służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy, które obejmują czynności wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 1510 z późn. zm.)
 • pełnienie funkcji doradczej, organizacyjnej i kontrolnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikającej z art. 4, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • przeprowadzanie obligatoryjnych szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz p.poż. dla pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), bez względu na ilość osób,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • tworzenie wszelkich wymaganych prawem instrukcji BHP,
 • analiza konieczności wykonywania badań środowiska pracy,
 • współdziałanie w reprezentowaniu SOSiR podczas kontroli: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej,
 • przeprowadzanie 4 razy w roku kompleksowej kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp. oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie próbnych ewakuacji oraz sporządzanie odpowiednich raportów,
 • opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (2 obiekty – 2 instrukcje),
 • przygotowanie pracowników do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • opracowywania dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Termin wykonania usługi: od 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

3. Informacja o ofercie:

a) oferta powinna zawierać cenę (netto) za 1 rok (w rozbiciu na miesiące),

b) każdy oferent składający ofertę zobowiązany jest:

 • prowadzić czynną działalność gospodarczą,
 • posiadać aktualny wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego,
 • posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z art. 4 ust. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),
 • udokumentować doświadczenie zawodowe w zakresie zamawianej usługi w ostatnich 3 latach w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 osób.

c) do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że:

 • Wykonawca zapoznał się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosi do nich uwag,
 • Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje odpowiednią bazą do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

d) niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz  ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e) niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy,

f) Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia, niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do końca terminu składania ofert,

g) ofertę należy złożyć na adres: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów lub przesłać drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl .

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

5.Termin złożenia oferty: do 20.12.2022r. do godziny 15:00.

6. Przegląd ofert

Przegląd złożonych ofert nastąpi 21.12.2022r. W przypadku wyboru oferty, oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 7. Informacji udziela: Jolanta Matlak – tel. 33 853 18 20 wew. 113.

 

 

 

 

 

07.10.2022r. Ogłoszenie na temat przeznaczenia dodatkowych torów w basenie sportowym na komercyjną naukę pływania

1. Niniejszym informujemy, że Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (SOSiR) w roku szkolnym 2022/2023 na prowadzenie komercyjnej nauki pływania przeznacza dodatkowe tory w basenie sportowym wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Prosimy zainteresowane podmioty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2022r. do godziny 12:00, o złożenie w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Górecka 2A) propozycji rezerwacji torów, z uwzględnieniem godzin i torów przedstawionych w załączniku nr 1. Zapotrzebowania należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapotrzebowanie na rezerwację torów w basenie sportowym”

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 3. Otwarcie kopert ze złożonymi zapotrzebowaniami nastąpi w dniu 14.10.2022r. o godzinie 12:15 (salka konferencyjna w KP „Delfin”).

4. W przypadku złożenia zapotrzebowania przez dwa lub więcej podmioty na ten sam tor w tych samych godzinach tor, w trybie rozeznania rynku, zostanie przydzielony firmie oferującej najlepsze warunki cenowe.

W sytuacji dwukrotnego nie wyłonienia podmiotu, tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

 5. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia i niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn oraz modyfikacji ogłoszenia do terminu otwarcia kopert (ofert).

 6. Dodatkowych informacji udziela Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, tel. 33 853 18 20, wew.113.

Pliki do pobrania:

 • Załacznmik nr 1

08.09.2022r. Unieważnienie ogłoszenia na temat godzin i ilości torów na basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania

Niniejszym informujemy, że ogłoszenie z dnia 01.08.2022r. dotyczące godzin i ilości torów na basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych na komercyjną naukę pływania w roku szkolnym 2022/2023 zostaje unieważnione bez podania przyczyn.

 

17.08.2022r. Informacja z otwarcia ofert cenowych na rezerwację torów w basenie sportowym w KP Delfin w roku szkolnym 2022/2023

11 sierpnia 2022r. otwarto złożone w określonym terminie koperty z ofertami cenowymi (7 ofert) na tory, na które wpłynęło więcej niż jedno zapotrzebowanie - ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni „Delfin” przeznaczonych na komercyjną naukę pływania z dnia 24.06.2022r. - II etap ogłoszony w dniu 02.08.2022r. (w tym dniu drogą elektroniczną pisma wysłano do wszystkich zainteresowanych podmiotów). Wszystkie zainteresowane podmioty złożyły oferty cenowe. W załączniku zestawienie wszystkich złożonych ofert cenowych.

Najwyższe cenowo złożone oferty:

Wtorek – basen sportowy

Tor nr 1 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 2 od godziny 16:00 do godz. 18:00         202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 4 od godz. 15:00 do godz. 19:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 5 od godziny 15:00 do godz.20:00           202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 15:00 do godz. 16:00             300,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa.

 Środa– basen sportowy

Tor nr 1 od godz. 15:00 do godz. 16:00             102,00 zł brutto/godzina - firma Wodoodporni Marta Łokociejewska,

Tor nr 1 od godz. 16:00 do godz. 19:00             170,00 zł brutto/godzina - firma Milanos Tomasz Milanowski,

Tor nr 2 od godziny 16:00 do godz. 18:00         150,00 zł brutto/godzina - firma Milanos Tomasz Milanowski.

 Czwartek– basen sportowy

Tor nr 1 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 2 od godziny 16:00 do godz. 18:00         202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 4 od godz. 15:00 do godz. 19:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 5 od godziny 15:00 do godz.20:00           202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 15:00 do godz. 16:00             300,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa,

Tor nr 6 od godz. 16:00 do godz. 20:00             202,00 zł brutto/godzina - firma RJ Sports Jan Rajwa.

 Piątek - basen sportowy

Tor nr 6 od godz. 16:00 do godz. 20:00             150,00 zł brutto/godzina - firma Swim-Sport Krzysztof Bury.

Umowy na prowadzenie komercyjnej nauki pływania w KP "Delfin" w roku szkolnym 2022/2023 można podpisać w dniach 23 lub 24 sierpnia 2022r. w godzinach od 11:00 do 15:00 w Skoczowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 6 (Stadion Miejski - sekretariat).

Pliki do pobrania:

 • Zestawienie wszystkich złożonych ofert cenowych

02.08.2022r. Ogłoszenie na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania - (II ETAP)

W związku z ogłoszeniem z dnia 24.06.2022r. na temat godzin i ilości torów na basenie w Krytej Pływalni przeznaczonych na komercyjną naukę pływania informujemy, że na część torów zapotrzebowanie złożyły co najmniej dwa podmioty.

Szczegółowe zestawienia rezerwacji torów przedstawiono w załączniku nr 1.

W związku z powyższym zgodnie z pkt 3 ogłoszenia Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przeznaczenia torów na komercyjną naukę pływania w roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na rezerwację torów (wyłącznie na tory, na które podmioty zgłosiły zapotrzebowanie), według poniższych zasad:

a) wymaga się, aby oferty cenowe przedstawić wyłącznie na formularzu zgodnie z załącznikiem nr 2,

b) oferty cenowe, należy składać osobiście lub pocztą do 11 sierpnia 2022r. do godziny 11.00 w biurze Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na rezerwację torów w roku szkolnym 2022/2023”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę,

c) minimalna cena jaką można zaoferować za rezerwację toru wynosi brutto 50 zł/godz.,

d) rezerwacja toru zostanie przydzielona podmiotowi, który złoży najwyższą ofertę cenową,

e) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 Oferent za zarezerwowany tor będzie płacił 50% zaoferowanej ceny.

f) komisyjne otwarcie kopert nastąpi 11 sierpnia 2022r. o godzinie 11.15 w sali ćwiczeń na drugim piętrze w budynku Krytej Pływalni „Delfin”.

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość unieważnienia opublikowanego ogłoszenia lub niewyłonienia oferenta bez podania przyczyn.

Informacje dodatkowe:

Podmiot, który złoży najwyższą cenowo ofertę a nie podpisze umowy lub rozwiąże umowę do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy lub zrezygnuje z dowolnego toru pływackiego do dnia 31 marca następnego roku po podpisaniu umowy, nie będzie brany pod uwagę przez kolejne 18 miesięcy od dnia niepodpisania umowy, od dnia rozwiązania umowy lub rezygnacji z rezerwacji toru pływackiego przy następnym udostępnianiu torów przez Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W przypadku gdy na tor została złożona oferta cenowa przez kilka podmiotów, a wygrywający podmiot nie podpisze umowy to tor zostanie zaproponowany podmiotowi który złożył kolejną najwyższą ofertę cenową.

W przypadku złożenia najwyższej identycznej oferty cenowej przez kilka podmiotów to w takim przypadku w dalszym rozstrzygnięciu wyboru oferenta na rezerwacje toru będą brane pod uwagę tylko te podmioty które złożyły najwyższą identyczną ofertę cenową. Jednakże w kolejnym rozstrzygnięciu oferta cenowa za rezerwacje toru jaką zaoferuje dany podmiot, nie może być niższa od jego oferty poprzedniej. Jeśli w kolejnym rozstrzygnięciu nie zostanie wyłoniony podmiot (np. oferty cenowe będą identyczne) tor przejdzie na potrzeby SOSiR.

W sprawach związanych z ogłoszeniem kontakt ze Skoczowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji tylko drogą elektroniczną na adres so@basendelfin.pl.

Termin podpisania umowy wynosi 7 dni od zakończenia procedury.

Pliki do pobrania:

 • Załącznik nr 1 - zestawienie rezerwacji torów pływackich
 • Załącznik nr 2 - formularz do złożenia ofert cenowej (wzór)
 • Załącznik nr 3 - umowa określająca zasady prowadzenia nauki pływania (wzór)

02.08.2022 Odpowiedzi na pytania dotyczace ogłoszenia z dnia 01.08.2022r. na temat przeznaczenia toru w basenie rekreacyjnym na komercyjną naukę pływania

Informujemy, że w sprawie ogłoszenia na temat torów w basenie rekreacyjnym w Krytej Pływalni "Delfin" przeznaczonych na komercyjną naukę pływania wpłynęły następujące pytania:

a) Pytanie:

Jak jest cena wywoławcza toru na basenie rekreacyjnym?

Odpowiedź:

Cena wywoławcza za udostępnienie toru w basenie rekreacyjnym będzie wynosiła 50,00 zł brutto.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

LOKALIZACJA